Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
britská a americká literatúra BAL
dejepis DEJ
francúzsky jazyk FRJ
fyzika FYZ
geografia GEG
chémia CHE
informatika INF
katolícke náboženstvo KNB
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia vo francúzskom jazyku KFRJ
matematika MAT
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
seminár z biológie SBIO
seminár z dejepisu SDEJ
seminár z filozofie SFIL
seminár z geografie SGEG
seminár z chémie SECH
seminár z informatiky SINF
seminár z matematiky SEM
seminár z umenia a kultúry SUKL
seminár zo slovenského jazyka SSJ
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SVS
správanie SPR
španielsky jazyk ŠPJ
telesná a športová výchova TSV
triednická hodina THF
umenie a kultúra UKL

© aScAgenda 2022.0.1358 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2022

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako súčasť Cirkevnej spojenej školy v Bardejove
    Jiráskova 5, 085 27 Bardejov
  • 054/4722848

Fotogaléria